ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 އޯގަސްޓު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ތިލަފުށީގަ އޮތް ބޯޓެއް، އެބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ކަފައި ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ މޯލްލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ތިލަފުށީގަ އޮތް ބޯޓެއް، އެބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ކަފައި ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ މޯލްލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA