ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

10 ފެބްރުއަރީ 2021 14:22

ނަންބަރު

3

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައްވިޔަނުދިނުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނޭޝަނަލް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ އެހީއާއެކު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ގޫގުލް މީޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA