ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ފެބްރުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ނޭޝަނަލް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

9 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
10 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA