ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 ފެބްރުއަރީ 2021 11:14

ނަންބަރު

6

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ފެއްޓެވިއެވެ. އެގޮތުން، މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ބާބުގެ މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA