ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

12 ފެބްރުއަރީ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު

ޚުލާސާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
13 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
23 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 މާރިޗު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން
4 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން
10 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން
11 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
12 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން
14 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 50 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން
19 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން
20 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން
24 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުން
31 އޮކްޓޯބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 ނޮވެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ނޮވެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ނޮވެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 61 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ނޮވެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 62 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA