ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 ފެބްރުއަރީ 2021 14:15

ނަންބަރު

8

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ ދެވަނަ ބާބުން ފެށިގެން 38 ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބެއްލެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA