ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 މާރިޗު 2021 11:10

ނަންބަރު

13

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ފެށްޓެވިއެވެ. މިގޮތުން ބިލުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބައްލަވާފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
28 ނޮވެމްބަރު 2020 - އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA