ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

28 ނޮވެމްބަރު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

28 ނޮވެމްބަރު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
22 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 63 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA