ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

12 އޯގަސްޓު 2020 10:00

ނަންބަރު

14

2020 ވަނަ އަަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ ހިރާ ސުކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުމެވެ. އެގޮތުން، މި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން ފޮނުއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ. އަދި، މި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
16 މާރިޗު 2020 - ހިރާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA