ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

16 މާރިޗު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ހިރާ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.

ޚުލާސާ

ހިރާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ފީ ސަބްސިޑައިޒް ކޮށްދެއްވުމަށާއި، ހެނދުނު ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށާއި، ކުދިން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކާއި ސްޓޭޝަނަރީ މިހާރުވެސް އަމިއްލަ ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ގޮތަށް ހިރާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

26 އޭޕްރީލު 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA