ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 އޯގަސްޓު 2020 10:00

ނަންބަރު

15

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެއްވެވިއެވެ. އެގޮތުން، އެ ރިޕޯޓަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA