ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

25 އޯގަސްޓު 2020 13:30

ނަންބަރު

16

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކުރިއަށް ގެންދެވީ ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން އެ ރިޕޯޓަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ގެންނަވައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ރިޕޯޓް ފާސްކުރެއްވެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA