ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 މާރިޗު 2021 11:14

ނަންބަރު

16

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލަށް އިތުރު ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓް ހޯއްދެވުމަށް ނިންމަވައި، ބިލުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
28 ނޮވެމްބަރު 2020 - އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA