ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 ފެބްރުއަރީ 2021 11:00

ނަންބަރު

4

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
2 މާރިޗު 2020 - 15- ކުލި ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA