ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 މާރިޗު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

15- ކުލި ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ކުލި ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

26 އޭޕްރީލު 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA