ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

3 މާރިޗު 2021 11:00

ނަންބަރު

5

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަންތައް ދިރާސާކުރުމެވެ. އެގޮތުން، އައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީން ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަންގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލް ރައީސް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު އެ ޕެޓިޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA