ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

1 މާރިޗު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލް ރައީސް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލް ރައީސް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

4 މާރިޗު 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
3 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA