ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 މާރިޗު 2021 12:30

ނަންބަރު

15

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ރިޕޯޓާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު ގޮތެއްނިންމެވުމެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA