ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

28 ފެބްރުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ދިރާސާއެއްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން މަޖީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

28 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA