ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

28 މާރިޗު 2021 10:00

ނަންބަރު

18

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާގުޅޭ ރިޕޯޓާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA