ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 އޭޕްރީލު 2021 14:15

ނަންބަރު

21

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ތިޔަ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމެވުން ލަސްވާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީ، ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅޭ ގިނަ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވާ ސަބަބާއި، މައްސަލަތައް ކުރިއަށްގެވުމުގައި ތިޔަ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
23 ޖުލައި 2019 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA