ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 16:15

ނަންބަރު

31

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތިލަފުށީގަ އޮތް ބޯޓެއް، އެބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ކަފައި ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާތީ، މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް ގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މައްސަލައިގައި ބޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA