ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 ނޮވެމްބަރު 2019 09:30

ނަންބަރު

8

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްވާ އިރުޝާދުތައް ކޮމިޓީއާއި ޙިއްސާ ކުރެއްވުމެވެ. އެ ގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވިކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ވިދާޅުވީ ދެން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ޕެޓިޝަންއެއް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމަފައި އަބުރާފޮނުއްވާލުމަށެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޕެޓިޝަންތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، ހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަން ސްޕޮންސާރ ކުރައްވާނެ މެންބަރެއް ކަނޑައަޅުއްވާނީ ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA