ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރުން

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
19 ނޮވެމްބަރު 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA