ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

31 މާރިޗު 2021 10:00

ނަންބަރު

7

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވަނީ ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި ޕެޓިޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތަކާމެދު، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތަކަށް އެ ތަންތަނުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ޒިޔާރަތް ކުރުމަށާއި އަދި އެ ސެންޓަރުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްފަހު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި އަދި ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 މާރިޗު 2021 - ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA