ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 މާރިޗު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

24 މާރިޗު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA