ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 މާރިޗު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

15 ނޮވެމްބަރު 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA