ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 އޭޕްރީލު 2021 10:00

ނަންބަރު

8

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން މި ޕެޓިޝަނާއި ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތާރީޚުތައް ކޮމިޓީން ފައިނަލް ކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 މާރިޗު 2021 - ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA