ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 ފެބްރުއަރީ 2021 12:10

ނަންބަރު

2

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އައްޑޫގެ ކުލީ ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމަވާ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އޮތުމުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އައްޑޫ ކައުންސިލާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
7 ޖެނުއަރީ 2021 - އައްޑޫގެ ކުލީ ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA