ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 ޖެނުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

އައްޑޫގެ ކުލީ ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.

ޚުލާސާ

އައްޑޫގެ ކުލީ ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމަވާ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އޮތުމުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

7 ޖެނުއަރީ 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA