ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 އޯގަސްޓު 2021 12:00

ނަންބަރު

11

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕެޓިޝަންތައް ދިރާސާކުރުމެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ "ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން" ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ. މި ޕެޓިޝަންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު މި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ކ.ގުޅިފަޅު ގައި ޤާއިމްކޮސްފައިވާ ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރަށާއި މާލޭގައި ހުންނަ އެން.ޑީ.އޭގެ މައި އޮފީހަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 މާރިޗު 2021 - ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA