ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 11:30

ނަންބަރު

13

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ "ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020" ޕެޓިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެން.ޑީ.އޭ)، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، ޑްރަގް ކޯޓު، ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަދި ހޭންޑްސް ޓުގެދަރ ބައްދަލުކުރެއްވެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 މާރިޗު 2021 - ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA