ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 ޑިސެމްބަރު 2019 12:00

ނަންބަރު

55

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޔޮޓުފަހަރު ކުރިން ބަނދަރުކުރަމުންދިޔަ ހއ.އުލިގަމުގައި ޔޮޓް ބަނދަރުކުރުން، ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން މިހާރު މަދުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމެވެ. މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން: ނަން މަޤާމް 1. މުޙައްމަދު ނާޖިޙް ޗީފް ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ 2. މުޙައްމަދު ޝިފާން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން: ނަން މަޤާމް 1. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް 2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުފީދު ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން: ނަން މަޤާމް 1. އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޢަލީ ސީ.އީ.އޯ 2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު ހާބަރ މާސްޓަރ ޕޯޓް ހެލްތް (ސީޕޯޓް)/ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން: ނަން މަޤާމް 1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 2. ޑރ.އިބްރާހީމް އަފްޒަލް އެޕިޑެމޮލޮޖިސްޓް 3. އަލްފާޟިލް އަހްމީމް ފާރިޝް ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން: ނަން މަޤާމް 1. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް 2. އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ބުޝްރީ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA