ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ހއ. އުލިގަމުގައި ޔޮޓް ބަނދަރުކުރުން، މިހާރު މަދުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ގިނަ އަދަދެއްްގެ ޔޮޓުފަހަރު ކުރިން ބަނދަރުކުރަމުންދިޔަ ހއ. އުލިގަމުގައި ޔޮޓް ބަނދަރުކުރުން، ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން މިހާރު މަދުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

19 ނޮވެމްބަރު 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA