ކޮމިޓީގެ ނަން

އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 ޖޫން 2021 21:30

ނަންބަރު

7

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން (ސިއްރު)

ޚުލާސާ

ސިއްރު

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
6 ޖޫން 2021 - 06 ޖޫން 2021 ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA