ކޮމިޓީގެ ނަން

އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 ޖޫން 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

06 ޖޫން 2021 ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ސިއްރު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

6 ޖޫން 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
6 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން (ސިއްރު)
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA