ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 ޑިސެމްބަރު 2019 11:00

ނަންބަރު

64

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 64 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ހިރާސް ކުޑަކުރެވޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ބެހޭ އިޖުރާއަތުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމަކަށް އެދި އެކޮމިޝަނުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވާތީ، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން، މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިސްވެ ދެންނެވި ކަރުދާހާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅައިދެއްވިއެވެ. އަދި މިއަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން ޖަވާބު ދެއްވުމަށްފަހު މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
7 ނޮވެމްބަރު 2019 - އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުމަކަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA