ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުމަކަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ

ޚުލާސާ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ހިރާސް ކުޑަކުރެވޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ބެހޭ އިޖުރާއަތުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމަކަށް އެދި އެކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

7 ޑިސެމްބަރު 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
7 ޑިސެމްބަރު 2019 - މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 64 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA