ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 ޑިސެމްބަރު 2019 10:00

ނަންބަރު

58

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ، ޖޮބް ސީކަރޒް ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން، މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން: ނަން މަޤާމް 1. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިރާޝް ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ އެންޑް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް އެން.ޖީ.އޯސް 2. އަލްފާޟިލާ ރިފްޤާ ޝިހާމް ޔޫތު އެގްޒެކެޓިވް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން: ނަން މަޤާމް 1. ޑރ. ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަޙްމަދު މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް 2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަކީބް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 3. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާތިފް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 4. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
5 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ބިލު ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA