ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

5 އޮކްޓޯބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ބިލު ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ޚުލާސާ

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ދެންނެވިފައިވާ 5 ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ 1.މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު، 2. އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު، 3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 99/2 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، 4. ޖޮބް ސީކަރޒް އެލަވަންސް ބިލު، 5. ފޮރެސްޓްރީ ބިލު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

5 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA