ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 11:00

ނަންބަރު

16

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރެވިފައިވަނީ "ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020" ޕެޓިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމެވެ. އެގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެން.ޑީ.އޭ)، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 މާރިޗު 2021 - ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA