ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 13:12

ނަންބަރު

23

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

އަންއެމްޕްލޮއިމެންޓް އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮގްރާމް އާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް ޑީވެލޮޕްމެންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - އަންއެމްޕްލޮއިމެންޓް އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮގްރާމް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA