ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އަންއެމްޕްލޮއިމެންޓް އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮގްރާމް

ޚުލާސާ

އަންއެމްޕްލޮއިމެންޓް އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮގްރާމް އާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރޯ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް ޑީވެލްޮޕްމެންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA