ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 އޮކްޓޯބަރު 2021 11:00

ނަންބަރު

60

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 60 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށްގެންދެވީ އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލާއި އާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް، އުރިދޫ މޯލްޑިވްސް އަދި ރާއްޖެ އޮންލައިންގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުމެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA