ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލު

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA