ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 އޮކްޓޯބަރު 2021 10:30

ނަންބަރު

63

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 63 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ 117 ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން ބިލުގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
18 މާރިޗު 2020 - އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA