ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 މާރިޗު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބިލު

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

18 މާރިޗު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
18 މާރިޗު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުން
30 އޯގަސްޓު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 49 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 53 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން
29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 56 ވަނަ ބައްދަލުވުން
5 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 59 ވަނަ ބައްދަލުވުން
13 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 63 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 65 ވަނަ ބައްދަލުވުން
27 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 66 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ނޮވެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 69 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޭޕްރީލު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA