ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ވީ.އައި.ޕީ. ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގެ އުސޫލު ދިރާސާކުރުމަށް)

ތާރީޚް

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 11:15

ނަންބަރު

3

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން (ސިއްރު)

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA