ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ވީ.އައި.ޕީ. ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގެ އުސޫލު ދިރާސާކުރުމަށް)

ތާރީޚް

27 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ވީ.އައި.ޕީ ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގެ އުސޫލު ދިރާސާކުރުން

ޚުލާސާ

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ވީ.އައި.ޕީ ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގެ އުސޫލު ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

27 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA