ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

27 އޮކްޓޯބަރު 2021 14:15

ނަންބަރު

57

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި ފަހުން ބެއްލެވުމަށް ޕާކްކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް، ސިވިލް ކޯޓު، ސުޕްރިމް ކޯޓު، ހައި ކޯޓު، ފެމިލީ ކޯޓު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. • އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް؛ •އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢައިޝަތު މުޙައްމަދު؛ •ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީން؛ •ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟު ޝާޠިރު؛ •ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛު ފައިޞަލް އާދަމް؛ •ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް؛ •ފެމިލީ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝީދު؛ އަދި •ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
12 ފެބްރުއަރީ 2020 - މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA