ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 ނޮވެމްބަރު 2021 10:00

ނަންބަރު

22

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ "ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ ޕެޓިޝަން2020" ގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން، ރިޕޯޓް އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އެވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
24 މާރިޗު 2021 - ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ 2020 ޕެޓިޝަން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA